Contact, Tarieven, Route, Wet- en regelgeving

06 45 255 960

Wilt u teruggebeld worden: klik hier

Zelf afspraak plannen: klik hier

**Ik ben VERHUISD naar Amsterdam**

Van Weesp naar de Churchill-laan 1 Amsterdam (16min. klik hier voor de route omschrijving)

VLAKBIJ AFRIT S110 Rivierenbuurt, goed aan te rijden en parkeren Rijnstraat €0,60 voor 1 uur.

OV: 2 haltes tram 12 vanaf Amstelsation, 1 halte tram 4 RAI, NoordZuidlijn 10min lopen

U kunt ons bellen, sms-en of een whatsapp bericht sturen naar;

06 45 255 960

Wilt u teruggebeld worden: klik hier

Zelf afspraak plannen: klik hier

Bij verhindering kunt u tot 24 uur van tevoren uw afspraak telefonisch veranderen of annuleren. Daarna bent u de afgesproken kosten verschuldigd.

Openingstijden:  Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9:00 tot 20:00.

Kosten per consult betaling per pin-automaat:

€ 60,- voor volwassenen
€ 42,- voor kinderen t/m 12 jaar
€ 60,- Baby’s met moeder/vader

U ontvangt per email een kwitantie van de betaling die u eventueel kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

Vergoeding
Indien u een aanvullende verzekering hebt worden de consult waarschijnlijk (gedeeltelijk) vergoed. Informeer altijd voor de zekerheid bij uw zorgverzekeraar of een consult bij een van ons onder de dekking van uw polis valt. Wij hebben die informatie niet voor u. Let op: wij zijn elk bij verschillende beroepsvereningen aangesloten. Met onze AGB zorgverlenerscodes kunt u bij uw zorgverzekeraar informeren of onze consults vergoed worden:

Caroline Evers – aan de Stegge AGB-zorgverlener code 90-043778, lid van Beroepsvereniging NWP.

Vergoedingen uit de aanvullende verzekering komen NIET ten laste van uw eigen risico.


Opstarten en vervolgafspraken

BSR wordt gestart met drie behandelingen volgens de sequentie 1ste, 4de en 11de dag.  Soms wordt, gezien de progressie van de klant, de 11de dag een aantal dagen vervroegd.
De volgende startdagen zijn mogelijk:

  • Maandag, vervolgafspraken op de twee donderdagen direct daarna.
  • Dinsdag, vervolgafspraken op de twee vrijdagen direct daarna.
  • Vrijdag, vervolgafspraken op de twee maandagen direct daarna.

Eventuele vervolgafspraken en de frequentie daarvan zijn per persoon verschillend.

Het eerste consult duurt 60 minuten, de vervolgafspraken duren 30 minuten. Tijdens de sessie blijft u volledig gekleed.

Heeft u nog vragen bel dan 06 45 255 960

Route

De praktijk bevindt zich op de Churchill laan 1 1078DB te Amsterdam Weesp

Privacy in kader wet AVG

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is een wettelijk plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Ik doe mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen.

Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen. Uw persoonsgegevens worden gebruikt om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van uw gezondheidstoestand, een declarabele factuur op te stellen en contact met u op te kunnen nemen.
Samengevat:
• Ik verwerk niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk is voor het uitvoeren van een natuurgeneeskundig consult en het uitvoeren van de financiële administratie.
• Ik heb als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
• Ik de algemene persoonsgegevens (naam, adresgegevens, geboortedatum, zorgverzekering) digitaal verwerk en bewaar op een beveiligde computer met up-to-date software.
• Ik de bijzondere persoonsgegevens (betreffende uw gezondheid) alleen schriftelijk (op klantkaart) bewaar, in een afgesloten kast. De kast bevindt zich, buiten openingstijden, in een afgesloten pand.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:
• Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid. Mijn waarnemers vallen eveneens onder het beroepsgeheim en hanteren dezelfde regels.
• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
• Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
De gegevens in het cliëntendossier blijven 15 jaar bewaard conform de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst).

2. Uw privacy-rechten
Recht op dataportabiliteit: u heeft het recht om de persoonsgegevens te ontvangen en over te dragen.
Recht op vergetelheid: u heeft het recht om in een aantal gevallen de persoonsgegevens te laten wissen. Dit is het geval wanneer:
• de gegevens niet meer nodig zijn
• u de toestemming voor de gegevensverwerking intrekt
• u bezwaar maakt tegen de gegevensverwerking
• de wettelijk bepaalde bewaartermijn is verstreken
• de betrokkene jonger is dan 16 jaar en de gegevens verkregen zijn via een app of website
Recht op inzage: u heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien.
Recht op rectificatie en aanvulling: u heeft het recht onjuiste persoonsgegevens te laten aanpassen en persoonsgegevens aan te laten vullen.
Recht op beperking van de verwerking.
U heeft het recht het gebruik van de gegevens te beperken indien:
• de gegevens mogelijk onjuist zijn
• de verwerking onrechtmatig is
• de gegevens niet meer nodig zijn
• u bezwaar maakt
Recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering: bij geautomatiseerde besluitvorming heeft u altijd recht op een menselijke blik bij deze besluiten.
Recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking: u heeft altijd het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van de persoonsgegevens.